Zmiany w prawie pracy od kwietnia 2017 roku

Świadectwa pracy i ich wydawanie

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255)

JAKIE ZMIANY?:

Zmiana treści art. 97 kodeksu pracy, wydanie świadectwa pracy przez pracodawcę zaraz po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę, świadectwo pracy przy zatrudnieniu w tej samej firmie na podstawie umowy zawartej na okres próbny lub na czas określony nie musi być wydawane po upływie 24 miesięcy zatrudnienia, pracodawca nie musi wydać świadectwa pracy, jeśli on i pracownik zawiera kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania poprzedniej umowy.

JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?:

Przepisy w nowym brzmieniu mają zastosowanie do świadectw pracy wydawanych z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem stosunku pracy zawartego wedle umowy o pracę na okres próbny ewentualnie umowy na czas określony trwającej w dniu wejścia w istnienie ustawy nowelizującej. Gdy w chwili wejścia w egzystencja nowych regulacji, to jest. 1 stycznia 2017 r., nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres na wydanie świadectwa pracy, pracodawca posiada obowiązek wydać je pracownikowi – za okresy zatrudnienia zakończone w dniu wejścia w istnienie ustawy zmieniającej (1 stycznia 2017 r.), za które dotychczas nie wydano świadectwa – w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w egzystencję zmian. Jednakże pracownik może w każdym czasie złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia lub wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie otrzymał świadectwa pracy. W ciągu 7 dni od otrzymania wniosku pracodawca musi je wydać pracownikowi.

 

Regulaminy i wyższy pułap

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

JAKIE ZMIANY?:

Pracodawca musi ustalić regulamin pracy i wysokość wynagrodzenia w przypadku podwyższenia limitu zatrudnienia z 20 do 50 pracowników , – zmiana art. 772 i art. 104 kodeksu pracy, jeżeli wpłynie wniosek związków zawodowych, firma musi utworzyć regulaminy zatrudniając powyżej 20 do 50 pracowników.

JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?:

Przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 50 osób mogą napotkać na pewne trudności w związku z nowymi przepisami. Regulamin, który został raz przyjęty nie będzie można wypowiedzieć. Nawet w przypadku gdy firma napotka pewne problemy finansowe, będzie potrzebna zgoda ze strony związków zawodowych na zmianę regulaminu. Może wystąpić również problem podczas próby rezygnacji z regulaminów przez pracodawców zatrudniających od 20 do 49 pracowników-nie istnieje możliwość rezygnacji z aktów, które już obowiązują, co więcej nie istnieją przepisy przejściowe w tym zakresie.

 

Fundusz socjalny

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255) ustawa z 2 grudnia 2016 r. o charakterystycznych rozwiązaniach posługujących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (DzU poz. 1984)

JAKIE ZMIANY?:

Jeżeli pracodawca podwyższa limit zatrudnienia z 20 do 50 pracowników , musi on stworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – w 2017 roku.

JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?:

Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 50 pracowników, musi on liczyć się z realizacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Istnieje możliwość wyboru pomiędzy utworzeniem zfśs a wypłatą świadczeń urlopowych dla pracodawców , którzy zatrudniają poniżej 50 osób. Natomiast jeśli organizacja związkowa zgłosi wniosek- firmy mające co najmniej 20 jak również mniej niż 50 pracowników, muszą te działalności ustalać fundusz. Przy braku złożenia takiego wniosku przez organizacje związkową, pracodawca ma prawo do wyboru czy wybrać tworzenie zfśs, czy też wypłacić świadczenia urlopowe. W dalszym ciągu pracodawca może zrezygnować z obowiązków socjalnych, uzależnione jest to liczby zatrudnionych pracowników. W 2017 r. wielkość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) powinno się liczyć od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r., wobec tego od kwoty 3161,77 zł (obwieszczenie prezesa GUS z 18 lutego 2013 r., MP z 2013 r., poz. 107). Przeistoczy się zatem także maksymalny pułap świadczeń urlopowych (nie mogą one przekroczyć ustawowych odpisów na zfśs)

 

Pisemna odpowiedzialność materialna

AKT: ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255)

JAKIE ZMIANY?:

Pod specjalnym rygorem, umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie zawartych z pominięciem formy pisemnej, zostały unieważnione.

Zmiana art. 125 kodeksu pracy,

JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?

W przypadku braku zawarcia umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników w formie pisemnej, pracodawca jest zobowiązany zrobić to jak najszybciej. Jeżeli pracodawca tego nie uczyni, uzgodnienia stron nie będą ważne i pracodawca nie będzie mógł pociągnąć do odpowiedzialności pracowników w przypadku strat.

 

Wyższa składka wypadkowa

AKT: Ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DzU poz. 2255).

JAKIE ZMIANY?:

Składka wypadkowa może zostać podwyższona do 150 % prawidłowo obliczanej stawki przez ZUS , w sytuacji uchylania się od złożenia prawidłowo ustalonych informacji ZUS IWA lub korygujących dokumentów rozliczeniowych przez płatnika.

Zmiana art. 34 i 34a ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

JAKIE SKUTKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW?:

Z powodu gdy płatnik zaniżył wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, nastąpiła zmiana, której celem jest określenie zasad regulujących tryb ustalania wzrostu stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przez ZUS.

Od 1 Stycznia br. Płatnik może zostać ukarany przez ZUS , będzie on musiał opłacić składkę wypadkową przez 12 miesięcy zaczynając od kwietnia do marca następnego roku. Składka ta będzie wynosić 150 % w sytuacji gdy:

Minie 14 dni od wezwania ZUSu, a w dalszym ciągu płatnik nie przekaże informacji ZUS IWA lub jej korekty

Stopa procentowa została zaniżona, stopa ta ustalona wedle nieprawidłowych danych przekazanych przez płatnika bądź uzasadniana przez niego w dokumentach rozliczeniowych.

Płatnicy niezobowiązani do składania ZUS IWA mogą być również ukarani, którzy w roku składkowym udowadniali w dokumentach rozliczeniowych zaniżoną stopę procentową składki. Co więcej nie zobowiązali się do złożenia dokumentów rozliczeniowych korygujących w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od ZUSu.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

No Comments Yet.

Leave a comment