O kancelarii

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabela Dzierwa-Pabin

Adwokat dr Izabela Dzierwa – Pabin ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obroniła doktorat i uzyskała stopień doktora nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego z dziedziny procedura cywilna. Następnie uzyskała wpis na Listę Adwokatów Izby Krakowskiej i tytuł zawodowy adwokata.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w organach administracji rządowej, sądzie rejonowym oraz w kancelariach prawnych i podatkowych. Od 2010 roku prowadzi samodzielną praktykę zawodową i jest wykładowcą na uczelni wyższej.

 

Dr Izabela Dzierwa – Pabin jest autorem wielu prawniczych artykulów m.in.:

 • “Następstwo procesowe nabywcy rzeczy lub prawa objętych sporem – art.192 pkt 3 kpc”;
 • “Dowód z przesłuchania stron w polskim procesie cywilnym”;
 • “Sprostowanie oznaczenia strony”;
 • “Rozwód”;
 • oraz współautorką książki “Prawo rzymskie- repetytorium”.

Poniżej przedstawiam swoją aktywność medialną:

http://nawokandzie.ms.gov.pl/numer-13/aplikacja-i-kariera-13/iii-stopien-wtajemniczenia.html
http://www.apeiron-wydawnictwo.pl/sd/nr7/4.pdf

Szczegółowy zakres usług prawnych:

 • prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa kanonicznego – kościelne unieważnianie małżeństw
 • prawa wekslowego
 • prawa gospodarczego i handlowego
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego
 • prawa karnego i prawa wykroczeń
 • prawa upadłościowego i naprawczego

Zakres usług prawnych:

1.

Prawo karne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Dzierwy - Pabin zapewnia: obronę we wszystkich rodzajach postępowań karnych: w śledztwie, dochodzeniu, postępowaniu zwyczajnym, postępowaniu uproszczonym, postępowaniu przyspieszonym, postępowaniu apelacyjnym, kasacyjnym lub postępowaniu o wznowienie procesu, obronę na etapie postępowania wykonawczego: w sprawach z wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie oraz zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, obronę w sprawach karno-skarbowych, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, w szczególności w postaci sporządzania zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa (lub dochodzenia) i reprezentacji w tym zakresie przed sądem, reprezentowanie przed sądem oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, pomoc prawną dla osób zatrzymanych.

2.

Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Dzierwy - Pabin świadczy pomoc prawną w dziedzinie prawa cywilnego i rodzinnego i opiekuńczego oferując: reprezentowanie i doradztwo we wszelkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego ( rozwód, separacja, alimenty, podział majątku dorobkowego stron, sprawy ze stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi ), reprezentowanie i doradztwo w sprawach cywilnych z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań, sporządzanie pozwów, wniosków i oraz pism procesowych, sporządzanie zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o wznowienie postępowania i stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, przygotowywania projektów umów oraz ich negocjowanie oraz sporządzanie opinii prawnych.

3.

Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Dzierwy-Pabin zapewnia pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu spółek prawa handlowego, bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych, dochodzenie odsetek w transakcjach handlowych, projektowanie, opiniowanie oraz uczestnictwo w negocjowaniu umów, sporządzenie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych, przygotowanie pism procesowych oraz reprezentacja Klienta w postępowaniu przed Sądem.

4.

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka Adwokat Izabeli Dzierwy-Pabin oferuje sporządzanie wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych, reprezentację przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, pomoc w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji, przygotowywanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu przed organami administracji.