Ochrona i bezpieczeństwo kobiet w okresie wczesnego macierzyństwa według uregulowań prawa pracy.

I).
Współczesne kobiety coraz później decydują się na posiadanie potomstwa. Wpływa na to wiele czynników takich jak chęć zdobycia należytego wykształcenia, stabilnej pracy, kupno mieszkania, ale wciąż – mimo zmieniających się standardów – główną przeszkodą na drodze macierzyństwa jest nietolerancja pracodawców w stosunku do kobiet w ciąży i matek wychowujących dzieci oraz niepewność towarzysząca możliwościom powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Niestety nie pomagają ogólnopolskie akcje promujące macierzyństwo i nagradzające prorodzinnych pracodawców albowiem rzeczywistość na rynku pracy jest brutalna a powrót do pracy bywa często bardzo utrudniony.

II).
Na straży praw kobiet – pracownic stoi Konstytucja RP i kodeks pracy, dostosowujemy również nasze regulacje prawne do standardów europejskich.
Uregulowania europejskie w materii ochrony kobiet podczas macierzyństwa znalazły się w Europejskiej Karcie Socjalnej, która została uchwalona 18 października 1961 roku w Turynie. Stosownie do treści art.8 Karty w celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa pracownic do ochrony, umawiające się strony zobowiązały się do zapewnienia kobietom, przed i po urodzeniu dziecka, urlop w wymiarze całkowitym co najmniej dwunastu tygodni bądź poprzez płatny urlop, bądź poprzez odpowiednie świadczenia z ubezpieczenia społecznego lub z funduszy publicznych, uznania za bezprawne wypowiedzenie przez pracodawcę pracy kobiecie w okresie jej nieobecności z powodu urlopu macierzyńskiego lub dokonanie wypowiedzenia w takim terminie, że okres wypowiedzenia wygaśnie w trakcie takiej nieobecności; zapewnienia matkom karmiącym swoje dzieci wystarczające przerwy w tym celu; a) uregulować zatrudnianie kobiet przy pracy nocnej w przemyśle; b) zakazać zatrudniania kobiet w kopalniach pod ziemią oraz, jeżeli mato miejsce, przy wszelkich innych pracach nieodpowiednich dla nich z powodu niebezpiecznego niezdrowego lub uciążliwego charakteru.

III).
Na gruncie prawa polskiego podstawę do ochrony kobiet w ciąży i po urodzeniu dziecka daje Konstytucja, która w art. 71ust. 2 stanowi, iż Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa. Natomiast szczegółowe regulacje zawiera kodeks prawa pracy i wydane na jego podstawie rozporządzenia. Kodeks pracy gwarantuje kobiecie w ciąży i podczas trwania urlopu macierzyńskiego trwałość stosunku pracy, wprowadza zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w poprzez nocnej, oraz zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Kobieta po urodzenia dziecka ma prawo do pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego, urlopu wychowawczego oraz do skróconego wymiaru czasu pracy ze względu na karmienie dziecka piersią. Jeśli masz więcej pytań skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką w Krakowie lub z filią w Jaworznie.

Comments are closed.