Nowa ustawa kominowa

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w sposób wyczerpujący normuje wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniami członków zarządu i rad nadzorczych spółek kapitałowych (spółki akcyjne i spółki z o.o.), w których samorząd terytorialny bądź Skarb Państwa ma swój udział. W stosunku do innych podmiotów państwowych – przedsiębiorstw, agencji i jednostek budżetowych wciąż obowiązuje ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Osoby, które reprezentują na walnym zgromadzeniu lub spotkaniu wspólników  Skarb Państwa bądź samorząd, a także członkowie rad nadzorczych, którzy zostali powołani przez te podmioty, są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie zasad wynagradzania zawartych w ustawie. Mają one doprowadzić do głosowania w sprawie podjęcia przez organy spółki właściwych uchwał. Ustawowe zasady wynagradzania w praktyce  muszą zostać na nowo uchwalone w spółkach, gdzie udział samorządu lub Skarbu Państwa wynosi więcej niż 50 %.

Wynagrodzenie członka zarządu składa się na mocy nowej ustawy z części stałej  oraz części zmiennych. Prawo przewiduje 5 poziomów części stałej z widełkami, które określają minimalne i maksymalne wynagrodzenie członka zarządu. Wysokość części stałej uzależniona będzie od skali działalności spółki – jej rocznego obrotu netto, poziomu  średniorocznego zatrudnienia, a także sumy aktywów bilansu spółki. Przynależność do określonego poziomu zależy od spełnienia przez spółkę czy grupę kapitałową przynajmniej dwóch z trzech wymienionych kryteriów. Ponadto jedno musi mieć miejsce w ciągu ostatnich dwóch latach obrotowych.

Wysokość części stałej określona jest jako wielokrotność podstawy wymiaru wynagrodzenia, czyli uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W roku 2016 to kwota 4.280,39PLN. Najwyższe możliwe wynagrodzenie to piętnastokrotność tej sumy – 64.205,85 PLN.

Część zmienna jest z kolei uzależniona od poziomu realizowania celów zarządczych – wzrost produkcji i zysku, obniżenie kosztów prowadzenia działalności czy realizacja strategii i polityki kadrowej. Wysokość części zmiennej nie może przekraczać 50%, a w dużych spółkach 100% wynagrodzenia podstawowego członka zarządu za poprzedni rok obrotowy.

Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Skontaktuj się z kancelarią adwokacką dr Izabeli Dzierwy – Pabin.

No Comments Yet.

Leave a comment